Salgs og leveringsbetingelser

Anvendelse
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter «generelle betingelser») gjelder for alle salg fra SITECH Norway AS (heretter «SITECH») til kunden, samt for all utføring av andre tjenester for kunden, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom SITECH og kunden. Betingelsene kan endres av SITECH uten varsel, med virkning for salg som inngås etter endringen..

Tilbud
Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud forutsetter at produktet ikke er utsolgt, og gjelder i 30 dager fra og med tilbudets dato. Dersom kunden ønsker spesifikasjoner som ikke er inkludert i SITECHs standardspesifikasjoner, skal disse spesifiseres skriftlig og uttrykkelig i tilbudet.

Ordrer
SITECH som leverandør er først forpliktet etter tilbudet når SITECH mottar et skriftlig tilbud som er akseptert og signert av kunden, i retur fra kunden. Etter dette tidspunktet kan ordren ikke kanselleres, endres eller utsettes av kunden uten skriftlig samtykke fra SITECH og ved en betaling av 20 prosent av ordreverdien. Tilleggsordrer av for eksempel tilbehør og montering/installasjon av dette skal behandles som en separat ordre. SITECH skal utstede en skriftlig ordrebekreftelse ved mottak av et akseptert og signert tilbud.

Leveringsomfang
Leveransen inkluderer kun produkter, varer og tjenester som uttrykkelig er spesifisert i tilbudet og ordrebekreftelsen, inkludert, men ikke begrenset til produkter, varer og tjenester som skal leveres på et senere tidspunkt.

Pris
Pris er angitt i tilbudet. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er prisen oppgitt eksklusive moms, toll og eventuelle andre skatter og avgifter. Når det er oppgitt en fast pris, gjelder prisen kun innenfor det tidspunktet som er angitt, hva angår aksept og leveringstid. Eventuelle innsigelser til fakturaer utstedt av SITECH må fremsettes skriftlig, og være SITECH i hende senest syv (7) kalenderdager etter fakturadatoen.

Prisendring
Det tas forbehold om endringer i pris som skyldes prisendring fra fabrikk og forsendelsesomkostninger, samt avgifter pålagt av det offentlige. I tilfelle tollendring innen varen eller produktet er importert, blir differansen å belaste eller godskrive kjøperen. Dersom en eller flere av kostprisfaktorene gjennomgår en økning etter datoen for avtaleinngåelse, men før levering, har SITECH rett til å øke den avtalte prisen tilsvarende selv om det foreligger påregnelige forhold. Ved eventuelle prisendringer skal SITECH varsle kunden skriftlig så snart som mulig.

I det tilfellet at en eller flere prisendringer medfører at prisen oppgitt i tilbudet øker med 10 % eller mer, har kunden rett til å heve kjøpet ved skriftlig varsel som er SITECH i hende senest syv (7) kalenderdager etter at kunden har mottatt informasjon fra SITECH om en prisendring som gir kunden rett til å heve kjøpet.

Levering
Forsendelser og overføringer av produkter, varer og tjenester skjer for kundens egen regning og risiko med mindre SITECH uttrykkelig har påtatt seg ansvar for forsendelsen. Leveringstidene er angitt i tilbudet, og er basert på kundens spesifikasjoner i bestillingen. Leveringstidene er veiledende, og gjelder med forbehold om endringer i leveringstidene til SITECHs leverandører og et eventuelt tidligere salg. Ved eventuelle forsinkelser skal SITECH informere kunden skriftlig så snart som rimelig mulig. SITECH fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap som skyldes forsinket levering. En forsinkelse gir i utgangspunktet ikke kunden rett til å heve kjøpet eller kreve kompensasjon. Hvis leveringstiden overskrides med mer enn 6 måneder, og forsinkelsen utgjør en vesentlig mangel for kjøper, har kjøperen likevel rett til å heve kjøpet. Dersom leveringstiden overskrides med mer enn 6 måneder og kunden ønsker å heve kjøpet, plikter kunden å varsle SITECH skriftlig. Dersom leveransen fortsatt ikke har funnet sted innen fire uker etter at kunden har sendt SITECH et skriftlig varsel med krav om levering, har kunden rett til å heve kjøpet.

Force majeure
Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpsloven §23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer SITECH selv, deres underleverandører eller tidligere salgsledd. Som force majeure regnes dessuten også trafikkvanskeligheter som rammer den ved bestilling av SITECHs forutsatte transportmåte eller -vei, kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikter, cyberangrep, utbrudd av sykdom, epidemi, pandemi, krig, opprør, naturkatastrofer, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

Innbytte
Brukt utstyr tas kun i innbytte dersom det foreligger en skriftlig forhåndsavtale om det. Når brukt utstyr byttes inn, overføres risikoen til SITECH når utstyret er fysisk levert. Kunden bærer risikoen under forsendelse og overføring av varer, med mindre frakten er bestilt av SITECH. Ved innbytte skal kunden levere utstyret i den standen det hadde på tidspunktet da avtalen ble inngått, bortsett fra normal slitasje som er påført produktet i perioden frem til det leveres. Vedlikeholdskostnader og eventuelle reparasjonskostnader skal dekkes av kunden. Dersom kunden fortsatt skylder penger i forbindelse med utstyr som skal byttes inn, skal kunden betale tjenestekostnader som forfaller og skal betales frem til tidspunktet for leveringen til SITECH.

Betaling
Betalingsbetingelsene er angitt i tilbudet og/eller ordrebekreftelsen. Betaling med kontanter aksepteres ikke. Kunden har ikke rett til å holde tilbake betaling på grunnlag av noen form for motkrav. SITECH kan når som helst kreve forhåndsbetaling, nødvendig sikkerhet eller en garanti om umiddelbar betaling før forsendelse.

Eiendomsforbehold
Salgsgjenstanden er SITECHs eiendom inntil hele kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-22. Dersom kunden ikke betaler hele beløpet innen angitt forfall, kan SITECH velge å ta tilbake salgsgjenstanden. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden så vel rettslig som faktisk på en måte som kan være til skade for SITECHs eiendomsrett.

Eiendomsrettigheter og informasjon, varemerker
SITECH eller produsenten og lisensgiveren, Trimble Europe B.V. (“Trimble”), har alle rettigheter og eiendomsrettigheter og interesser i eiendomsrettigheter til programvare, design, tekniske detaljer, tegninger og lignende informasjon som gjelder for eller er innebygd i produktene, samt all informasjon som kan hentes derfra. Kunden skal ikke fjerne, dekke eller endre noen av SITECHs eller Trimbles patenter, eiendomsrettigheter eller varemerker som er plassert på, innebygd i eller fremgår av produktene, emballasjen eller relatert materiale.

Kunden samtykker i at SITECH kan avdekke kundens identitet for Trimble.

Eksportkontroll
SITECH sin virksomhet utføres i full overensstemmelse med alle relevante nasjonale og internasjonale eksportkontrollrelaterte lover og forskrifter i hele anbudsfasen og i kontraktsperioden, inkludert, men ikke begrenset til EU (og dets ‘medlemsland hver for seg), United States, FN og lokale lover og forskrifter relevante for import, eksport eller reeksport av varer og/eller tjenester eller informasjon. SITECH sin forpliktelse til å levere tjenester eller varer er betinget av at slike lover og forskrifter som er relevante for import, eksport eller reeksport av tjenester og varer overholdes i sin helhet. Hvis PE etter eget skjønn skulle bestemme at levering av tjenester eller varer på noen måte ikke ville være i full overensstemmelse med slike nåværende eller fremtidige lover og regler, skal SITECH ha fri rett til å erklære at leveringsplikten er ugyldig uten at det innebærer noe konsekvens eller ansvar for SITECH. SITECH vil i en slik situasjon heller ikke være ansvarlig for konsekvenser for pris, levering eller tidsplan. Aksept av dette tilbudet betyr full og uforbeholden aksept og samtykke til prinsippene for samsvar som fastlagt i tilbudet samt SITECH sine generelle vilkår og betingelser. Kjøper fraskriver seg uttrykkelig sin rett til å påberope seg ugyldighet av prinsippene for samsvar på grunnlag av denne aksepten.

SITECH sin forpliktelse til å levere tjenester eller varer er betinget av at slike lover og forskrifter som er relevante for import, eksport eller reeksport av tjenester og varer overholdes i sin helhet. Hvis SITECH etter eget skjønn skulle bestemme at levering av tjenester eller varer på noen måte ikke ville være i full overensstemmelse med slike nåværende eller fremtidige lover og regler, skal SITECH ha fri rett til å erklære at leveringsplikten er ugyldig uten at det innebærer noe konsekvens eller ansvar for SITECH.

Kjøper skal overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, inkludert gjeldende eksportkontroller, sanksjoner, embargoer eller andre restriksjoner, for varer levert av SITECH under disse vilkårene. Kjøper garanterer at varer levert av SITECH ikke skal eksporteres, selges, overføres eller brukes i strid med de nevnte lovene, reglene og forskriftene og kjøper skal holde SITECH, og selskapets tilknyttede selskaper, skadesløs mot alle former for krav, søksmål, tap, skadeserstatning, kostnader, straff og/eller bøter som følge av brudd på nevnte garanti.

Reklamasjonsrett og ansvar for feil
Generelt
Reklamasjonsretten gjelder i tolv (12) måneder fra leveringsdatoen. Partene fraskriver seg derfor reklamasjonsretten på to (2) år som er nedfelt i Kjøpslovens paragraf 32. I reklamasjonstiden skal SITECH reparere defekter og avhjelpe mangler vederlagsfritt for kunden, såfremt defektene eller manglene kan tilskrives material-, produksjons- eller konfigurasjonsfeil som forelå før risikoen ble overdratt til kunden. SITECH har ikke ansvar for indirekte tap som skyldes mangler ved leverte produkter og tjenester, herunder bearbeiding av data, inkludert operasjonelle tap, tap av fortjeneste eller andre økonomiske følgetap. Reklamasjonstiden forlenges ikke selv om SITECH skulle reparere defekter eller avhjelpe mangler. Produkter som er reparert eller erstattet, dekkes av resten av garantiperioden for det opprinnelige produktet. Reparasjoner eller erstatninger av reservedeler utføres i den grad SITECH vurderer det som nødvendig for at utstyret skal beholde full funksjonalitet. Ved brudd på betalingsvilkårene eller andre vesentlige bestemmelser i disse generelle betingelsene mister kunden reklamasjonsretten helt til eventuelle beløp er betalt eller kunden har ryddet opp i situasjonen. Uavhengig av det ovennevnte er kunden innforstått med at SITECHs garantiforpliktelser i henhold til disse generelle betingelsene, når det gjelder Trimble-produkter, ikke vil overgå Trimbles garantibetingelser. Det må avtales separate tjeneste- og garantibetingelser for produkter som skal benyttes på Svalbard eller utenfor Norge.

SITECHs garanti for eventuelle feil på produkter som ikke er Trimble-produkter, uavhengig av hvor feilen oppstår, dekker reparasjon og/eller erstatning av den defekte delen i SITECHs lokaler eller andre steder, eller levering av en reservedel, etter SITECHs eget valg og forgodtbefinnende. I alle tilfeller dekker garantien, i tillegg  til fri levering eller gratis reservedeler innenfor Norge, det rimelige og vanlige arbeidet som er nødvendig for å rette opp defekten og om nødvendig, igjen etter SITECHs valg og forgodtbefinnende, arbeidet med å koble produktet  til og fra utstyr, fundamenter og systemer det er tilkoblet, dersom den opprinnelige tilkoblingen er utført av SITECH. Alle kostnader utover SITECHs spesifikke forpliktelser som er angitt i de foregående klausulene i dette avsnittet, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader til transport utenlands, ventetid, reise og opphold samt ekstraordinære kostnader i forbindelse med demontering eller montering, skal dekkes av kunden.

Med mindre det er uttrykkelig angitt i disse generelle betingelsene eller ordrebekreftelsen, leverer SITECH og aksepterer kunden produktet som det er, uten noen andre løfter eller garantier, uttrykte eller underforståtte, nedfelt i lover eller andre steder, vedrørende produktene, deres egnethet for et bestemt formål, deres kvalitet, deres omsettelighet eller annet.

Særskilte bestemmelser om brukte produkter
Med mindre annet er skriftlig avtalt, leveres brukt utstyr som det er, og SITECH er ikke ansvarlig for faktiske defekter og mangler.

Særskilte avtalevilkår vedrørende levering av stikningstjenester/ geomatikktjenester
SITECH leverer stikningstjenester/ geomatikktjenester. Datagrunnlaget for tjenesten leveres av SITECHs kunder. SITECH bærer ikke risiko for noen form for kartfeil i tjenesten. Dette gjelder både, men ikke begrenset til, feil knyttet til datagrunnlag og feil ved utsetting og innmåling. Kunden er selv forpliktet til å dobbeltkontrollere informasjon hentet fra geomatikktjenesten. SITECH fraskriver seg ethvert ansvar for operasjonelle tap, tap av fortjeneste og alle andre indirekte tap oppstått som følge av feilinformasjon i tjenesten.

Produktansvar
SITECH har kun ansvar for dokumentert direkte skade som kan tilskrives solgte produkter, dersom det kan påvises at skaden skyldes en feil fra SITECHs side. SITECH fraskriver seg ethvert ansvar for operasjonelle tap, tap av fortjeneste og alle andre indirekte tap. SITECHs erstatningsansvar skal ikke under noen omstendighet overstige (i) beløpet kunden har betalt for gjeldende produkt og leveranse og (ii) NOK 1 million. SITECHs ansvar for skade som kan tilskrives produktet, er begrenset til ett (1) år fra produktet er levert til kunden. I den grad SITECH holdes ansvarlig for kundens bruk av solgte produkter – inkludert, men ikke begrenset til videresalg – skal kunden gi SITECH erstatning for og holde SITECH skadesløs for enhver forpliktelse som kan oppstå, i den grad forpliktelsen overskrider bestemmelsene i disse generelle betingelsene. Enhver endring av produktets konstruksjon som påvirker produktets funksjonalitet eller sikkerhet, og som er utført av andre enn SITECH, skjer på kundens eget ansvar. Enhver endring krever ny CE-godkjenning, og det er kundens ansvar å få slik godkjenning.

Tvister, jurisdiksjon
Tvister i forbindelse med disse generelle betingelsene og andre relevante saker, skal løses i henhold til norsk lov for den alminnelige domstolen i Norge, Oslo tingrett, som skal ha eksklusiv kompetanse i saken.

Personvern og personlig data
Partene skal gjøre sitt ytterste for at den andre parten skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende relevante lover og forskrifter med hensyn til beskyttelse av personopplysninger. SITECH skal overholde alle gjeldende relevante lover og forskrifter med hensyn til beskyttelse av personopplysninger knyttet til kjøper, og skal kun behandle personopplysninger knyttet til kjøper dersom det er nødvendig for gjennomføring av leveransen. SITECH skal gjennomføre nødvendige tiltak for å beskytte personopplysninger knyttet til kjøper fra uautorisert eller ulovlig bruk.